Privacy verklaring

Privacy verklaring Morren Rietdekkersbedrijf

Morren Rietdekkersbedrijf, gevestigd aan Kauwenhoven 72 te Lunteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • De Stroet 15A
  6741 PT Lunteren
 • Tel. 0612372892
 • www.morrenrietdekkersbedrijf.nl

Edwin Morren is de Functionaris Gegevensbescherming van Morren Rietdekkersbedrijf. Hij is te bereiken via info@morrenrietdekkersbedrijf.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Morren Rietdekkersbedrijf verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Offerte- en/of betalingsgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@morrenrietdekkersbedrijf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Morren Rietdekkersbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw opdracht en/of betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Morren Rietdekkersbedrijf zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de zakelijke afhandeling. Wel zijn gebonden aan wettelijke bewaartermijnen, onder meer voor de belastingdienst. Na deze termijn zullen we uw gegevens vernietigen.

 

Inzage, correctie en verwijdering
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene / websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken en een klacht in te dienen. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier op onze website.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, dan kunt u deze indienen bij ons. Ook kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Derden
Wanneer wij gebruikmaken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren. Wanneer via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Morren Rietdekkersbedrijf.

 

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen van sociale media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter, Linkedin). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.

 

Tracking cookies
Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen van onze klanten (websitebezoekers), zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Google Analytics
Wij gebruiken de dienst ‘Google Analystics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt ons om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers onze website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics.

 

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Morren Rietdekkersbedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

 

Contact

Verzoeken in verband met uw bovenstaande rechten kunt u sturen aan Morren Rietdekkersbedrijf. Eventuele bezwaren tegen direct marketing per telefoon kunt u ook kenbaar maken via het bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl). Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Morren Rietdekkersbedrijf behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring.


Disclaimer

Onze website, waaronder tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Morren Rietdekkersbedrijf. De informatie op deze website is te goeder trouw door Morren Rietdekkersbedrijf samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Morren Rietdekkersbedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van onze website. Morren Rietdekkersbedrijf garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Morren Rietdekkersbedrijf  is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Morren Rietdekkersbedrijf kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die onze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Morren Rietdekkersbedrijf (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar).

Verveelvoudigingen mogen niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op onze website worden weergegeven is Morren Rietdekkersbedrijf hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

April 2020